Estatutos

CAPÍTULO I.- CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, ÁMBITO DE ACTUACIÓN E ENDEREZO

Artigo 1.- Constitución e denominación. A asociación de investigadores, técnicos e tecnólogos Precarios-Galicia (constituída inicialmente como Asociación de Persoal Investigador e Técnico Non Contratado de Galicia) é unha entidade sen ánimo de lucro, ao amparo dos artigos 22 e 51 da Constitución Española, que se rexerá pola Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, polos presentes Estatutos e polas demais normas concordantes que en cada momento lle sexan aplicables.

Artigo 2.- Ámbito de actuación. O ámbito de actuación é o da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3.- Enderezo. O enderezo de Precarios-Galicia é Laboratorio 30, Departamento de Electrónica e Computación, Campus Universitario Sur, E-15782, Santiago de Compostela, A Coruña.

CAPÍTULO II.- FINS

Artigo 4.- Os fins da asociación son:
a. Defender os dereitos e a aspiración a unha carreira profesional digna e ben estruturada, dos traballadores da investigación do sector público e privado, con independencia da súa categoría, vínculo xurídico e percepción ou non de remuneración, que exerzan o seu labor dentro de Galicia, ou en estadías de investigación fóra do territorio da Comunidade Autónoma.
b. Fomentar o desenvolvemento da ciencia e a cultura científica en Galicia.

CAPÍTULO III.- DOS SOCIOS E SOCIOS HONORÍFICOS. PROCEDEMENTO DE ADQUISICIÓN DA CALIDADE DE SOCIO E SOCIO HONORÍFICO. DEREITOS E DEBERES DOS MESMOS. PERDA DA CALIDADE DE SOCIO OU SOCIO HONORÍFICO. COTA ANUAL DE SOCIO.

Artigo 5.- Os membros de Precarios-Galicia poderán ser socios ou socios honoríficos.

Artigo 6.- Poderán ser socios tódalas persoas maiores de idade e con capacidade de obrar, que teñan interese no desenvolvemento dos fins da asociación.

Artigo 7.- Poderán ser socios honoríficos todas aquelas persoas que estean de acordo cos fins da asociación e que, polo desenvolvemento do seu labor investigador ou de mellora do sistema investigador galego, merezan tal distinción.

Artigo 8.- Os socios presentarán unha solicitude para a súa admisión. Unha vez que a Xunta de Representantes comprobe que os solicitantes cumpren os requisitos establecidos no artigo 6 destes Estatutos, e despois de que o pagamento da cota anual sexa realizado, pasarán a ser considerados socios de Precarios-Galicia.

Artigo 9.- A decisión sobre o nomeamento dos socios honoríficos será tomada, a proposta da Xunta de Representantes, nunha Asemblea Xeral Extraordinaria que se convocará a estes efectos, precisándose que dous terzos dos votos sexan favorables para que o nomeamento se faga efectivo.

Artigo 10.- Ademais dos expresamente recoñecidos polas leis, son dereitos específicos dos socios:
a. Tomaren parte nas Asembleas Xerais con voz e voto.
b. Poderen ser elixidos para cargos directivos.
c. Gozaren de todas as vantaxes e beneficios que a asociación poida obter.
d. Recibiren información sobre os acordos adoptados polos órganos de goberno da asociación.
e. Faceren suxestións aos membros da Xunta de Representantes co fin de conseguir un mellor cumprimento dos obxectivos da asociación.
f. Solicitaren e obteren explicacións sobre a administración e xestión da Xunta Directiva.
g. Participaren en todas as actividades que a asociación desenvolva.

Artigo 11.- Ademais dos expresamente recoñecidos polas leis, son obrigas específicas dos socios:
a. Prestaren cantos servizos determinen estes Estatutos e os acordos da Asemblea Xeral.
b. Desempeñaren os cargos para os que foron elixidos.
c. Asistiren ás asembleas xerais, salvo causas de forza maior.
d. Satisfaceren a cota anual de socio.
e. Respectaren o previsto nestes Estatutos.

Artigo 12.- Ademais dos expresamente recoñecidos polas leis, os socios honoríficos gozarán dos dereitos recollidos no Artigo 10, apartados (a), (c), (e) e (g); e terán as obrigas recollidas no Artigo 11, apartados (a) e (e). En todo caso poderán participar nas Asembleas Xerais, con voz pero sen voto.

Artigo 13.- A condición de socio ou socio honorífico pérdese:
a. Por propia vontade.
b. Por non pagamento da cota anual no caso dos socios segundo se establece no artigo 14 destes Estatutos.
c. Por actuar contra os fins da asociación. Neste caso, a decisión acerca da perda da calidade de socio ou socio honorífico será tomada nunha Asemblea Xeral Extraordinaria que se convocará a estes efectos, precisándose que dous terzos dos votos sexan favorables para que a expulsión poida facerse efectiva.

Artigo 14.- A cota anual de socio de Precarios-Galicia revisarase na primeira Asemblea Xeral celebrada cada ano, a proposta da Xunta de Representantes. Precisarase que dous terzos dos votos sexan favorables para que se poida aumentar ou diminuír a contía da mesma. Os socios pasarán a estar en situación de non pagamento e causarán baixa na asociación cando teñan transcorrido un ano e oito semanas desde que se producise o último pagamento da cota. As persoas que causasen baixa por non pagamento poderán solicitar novamente o ingreso como socios da asociación.

CAPÍTULO IV.- DOS ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPOSICIÓN DOS MESMOS. REGRAS E PROCEDEMENTOS PARA A ELECCIÓN E SUSTITUCIÓN DOS SEUS MEMBROS. ATRIBUCIÓNS E DURACIÓN DOS CARGOS. FORMA DE ADOPTAR OS SEUS ACORDOS. OUTRAS CUESTIÓNS.

Artigo 15.- O réxime da asociación virá determinado polos presentes Estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno da asociación.

Artigo 16.- Os órganos de goberno de Precarios-Galicia son a Asemblea Xeral e a Xunta de Representantes.

A) DA ASEMBLEA XERAL
Artigo 17.- A Asemblea Xeral está formada por todos os membros de Precarios-Galicia.

Artigo 18.- As reunións da Asemblea Xeral serán ordinarias ou extraordinarias. As reunións ordinarias celebraranse como mínimo cada oito meses. As extraordinarias, que só poderán ter un único punto na orde do día, celebraranse cando a Xunta de Representantes o acorde ou cando o propoña por escrito un terzo dos asociados, indicando sempre o asunto que deba ser tratado.

Artigo 19.- As convocatorias das Asembleas Xerais serán realizadas pola Presidencia, cunha antelación de dez días como mínimo para as reunións ordinarias, e de sete días como mínimo para as extraordinarias, mediante un aviso colocado na páxina web da asociación, unha mensaxe na lista de correo electrónico da asociación e outra mensaxe que será enviada ao correo electrónico que os socios facilitaron na folla de inscrición. Poderán anunciarse de calquera outra forma adicional se así o considera a Xunta de Representantes.

Artigo 20.- A Asemblea Xeral quedará validamente constituída en primeira convocatoria coa presenza da metade máis un dos seus membros con dereito a voto, e en segunda convocatoria calquera que sexa o número de asociados presentes, sempre e cando estea presente un membro da Xunta de Representantes. De non ser así, a Presidencia deberá convocar unha nova reunión con idéntica orde do día que se deberá celebrar nos quince días seguintes á data da anterior convocatoria.

Artigo 21.- A Presidencia e a Secretaría das Asembleas Xerais serán as da Xunta de Representantes ou, no caso da ausencia destas, outro(s) socio(s) nos que delegasen por escrito.

Artigo 22.- Os acordos tomaranse por maioría simple dos votos dos membros con dereito a el que estean presentes, coas excepcións que se contemplan nos presentes Estatutos.

Artigo 23.- Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:
a. Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta de Representantes ou as que xurdan como iniciativa dos membros asistentes á mesma.
b. Examinar e aprobar o estado de contas.
c. Fixar o importe da cota anual, segundo se contempla no Artigo 14 destes Estatutos.
d. Deliberar sobre calquera asunto relativo aos fins da asociación.
e. Calquera outra función non atribuída expresamente nos Estatutos á Asemblea Xeral Extraordinaria ou á Xunta de Representantes.

Artigo 24.- Serán facultades da Asemblea Xeral Extraordinaria:
a. Aprobar, se procede, a reforma dos Estatutos.
b. Aprobar, se procede, o nomeamento de socios honoríficos, segundo o establecido nos presentes Estatutos.
c. Decidir sobre a expulsión de socios e de socios honoríficos, segundo o establecido nos presentes Estatutos.
d. Controlar a xestión da Xunta de Representantes, coa posibilidade de someter aos seus membros a moción de censura. A moción de censura deberá, en todo caso, figurar na orde do día, e será aprobada cun mínimo da metade máis un dos votos dos membros asistentes con dereito ao mesmo.
e. Elixir os membros da Xunta de Representantes.
f. Aprobar, se procede, a disolución da asociación.

B) DA XUNTA DE REPRESENTANTES
Artigo 25.- A Xunta de Representantes de Precarios-Galicia será elixida nunha Asemblea Xeral Extraordinaria. O seu mandato terá unha duración dun ano e estará formada por un número impar de membros, cun mínimo de sete e un máximo de trece. Os diferentes cargos da Xunta de Representantes poderán ostentar un mesmo cargo durante un período máximo de vintecatro meses, podendo seren consecutivos ou non, que comezarán a contar o día no que se aproben os presentes Estatutos. Os cargos dos membros da Xunta de Representantes serán os de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesourería, Portavoz e Vogais, podendo haber ata oito Vogais. Se a Presidencia quedase vacante, o/a vicepresidente/a ocupará o cargo de presidente/a en funcións, e se quedasen vacantes simultaneamente a presidencia e a vicepresidencia, entón pasará a ser presidente en funcións o/a tesoureiro/a.

Artigo 26.- Os membros da Xunta de Representantes cesarán por algunha das seguintes causas:
a. Por renuncia.
b. Porque se perda a condición de socio.
c. Porque se teña cumprido o máximo tempo de permanencia no mesmo cargo, segundo se especifica no Artigo 25 destes Estatutos.
d. Porque se aprobase unha moción de censura contra el ou eles, segundo se contempla no Artigo 24 destes Estatutos.
Artigo 27.- A Xunta de Representantes reunirase por iniciativa da Presidencia.

Artigo 28.- A Xunta quedará constituída cando asista a metade máis un dos seus membros. Os acordos tomaranse por maioría simple.

Artigo 29.- Cando queden vacantes os postos de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesourería ou Portavoz na Xunta de Representantes, o/a Presidente/a, ou Presidente/a en funcións convocará unha Asemblea Xeral Extraordinaria, na que se elixirá un membro novo. Se a vacante fose dun vogal, e o número de membros da Xunta de Representantes fose igual ou maior que sete, o/a Presidente/a decidirá sobre a conveniencia ou non de cubrir dita vacante, e polo tanto, poderá convocar ou non unha Asemblea Xeral Extraordinaria.

Artigo 30.- Correspóndelle á Xunta de Representantes:
a. Propoñer á Asemblea Xeral as actividades que en cada momento cumpra desenvolver.
b. Coordinar o funcionamento da asociación.
c. Informar ao resto dos asociados acerca das actividades realizadas e que se teñen pensado realizar mediante os medios que se estimen oportunos.
d. Propoñer o nomeamento de socios honoríficos.
e. Propoñer a revisión da cota anual de socio.
f. Actualizar a páxina web da asociación, así como outros medios de comunicación que se utilizasen para anunciar as súas actividades.

Artigo 31.- Son facultades de calquera dos membros da Xunta de Representantes:
a. Representar a todos os efectos aos membros de Precarios-Galicia.
b. Velar polo cumprimento dos fins da asociación.
c. Supervisar as actividades e administración xeral de Precarios-Galicia segundo as directrices aprobadas pola Asemblea Xeral e a Xunta de Representantes.

Artigo 32.- Son obrigas específicas da Presidencia:
a. Convocar as reunións da Xunta de Representantes e da Asemblea Xeral.
b. Coordinar o funcionamento da Xunta de Representantes.

Artigo 33.- É obriga específica da Vicepresidencia substituír á Presidencia nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Artigo 34.- Son obrigas específicas da Secretaría:
a. Custodiar e levar os libros de actas, no que se consignarán as reunións dos órganos de goberno da asociación, con expresión da data, número de asistentes ás mesmas e acordos adoptados. As actas serán asinadas pola Presidencia e a Secretaría.
b. Xestionar a relación dos membros de Precarios-Galicia no libro de rexistro de socios, así como a relación dos membros da Xunta de Representantes.
c. Estender as actas das reunións da Xunta de Representantes e da Asemblea Xeral de Precarios-Galicia co visto e prace da Presidencia e expedir certificación delas.

Artigo 35.- Son obrigas específicas da Tesourería:
a. Custodiar os fondos da asociación e levar en orde o libro de contabilidade.
b. Autorizar, xunto á Presidencia (que poderá ser suplido pola Vicepresidencia segundo se recolle no artigo 33 destes Estatutos) a disposición de fondos.

Artigo 36.- É obriga específica do/a Portavoz a de atender aos medios de comunicación cando estes se interesen formalmente pola opinión ou actividades da asociación. O/a Portavoz poderá ser suplido por calquera membro da Xunta de Representantes nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade deste.

Artigo 37.- É obriga específica dos vogais a de colaborar nas tarefas encomendadas pola Presidencia a fin de cumprir as funcións adscritas á Xunta de Representantes.

Artigo 38.- Todos os cargos da Xunta de Representantes serán non remunerados.

CAPÍTULO V.- PATRIMONIO FUNDACIONAL. RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS E LÍMITES DO ORZAMENTO ANUAL.

Artigo 39.- A asociación, ao iniciar as súas actividades, carece de patrimonio. Utilizará para o cumprimento dos seus fins os seguintes medios económicos: cotas dos socios, subvencións de entidades públicas ou privadas e calquera outro recurso lícito.

Artigo 40.- O límite de orzamento anual da asociación será de dez mil euros.

Artigo 41.- A efectos de contabilidade, a data de peche do exercicio asociativo será o 31 de decembro.

CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN.

Artigo 42.- A disolución da asociación realizarase:
a. Tras a realización dunha Asemblea Xeral Extraordinaria convocada a tales efectos na que, como mínimo, as dúas terceiras partes dos votos dos membros asistentes con dereito ao mesmo sexan favorables á disolución.
b. Por sentencia xudicial.
c. Polas causas previstas no artigo 39 do Código Civil.

CAPÍTULO VII.- DA LIQUIDACIÓN DO PATRIMONIO.
Artigo 43.- Acordada a disolución da asociación, a Xunta de Representantes designará dous socios liquidadores que, xunto coa Presidencia e a Tesourería da asociación, procederán a efectuar a liquidación, pagando as súas débedas, cobrando os seus créditos e fixando o haber líquido resultante, se o houbese.

Artigo 44.- O patrimonio resultante da liquidación, se fose positivo, reverterá en beneficio dunha asociación ou entidade de carácter non lucrativo. Sen dano da sentencia xudicial, se a houber, esta entidade será proposta pola Presidencia. A proposta será aprobada pola metade máis un dos votos dos membros asistentes con dereito ao mesmo na Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para decidir sobre a disolución da asociación, e tras aprobarse a mesma. De ser rexeitada a entidade non lucrativa, a Presidencia realizará outras propostas, ata que a Asemblea chegue a un acordo.

Artigo 45.- A asociación disporá dunha relación actualizada dos seus membros. Ademais, levará unha contabilidade que reflicta a imaxe fiel do patrimonio.

Disposición derradeira
A composición da Xunta de Representantes no momento en que foi aprobada a reforma destes Estatutos era de:
1. Presidenta: Noelia Cotón Sánchez.
2. Vicepresidente: Joaquín Vierna Fernández.
3. Secretaria: Beatriz Blanco Filgueira.
4. Tesoureira: Lidia Martínez Casás.
5. Vogal: Cristina Gamallo Solórzano.